Faluni në drejtim të sutres

November 20, 2018

“Kur ndonjëri nga ju falet, le të falet në drejtim të sutrës dhe të qëndrojë pranë saj.” Si kuptohet ky hadith?

Transmetohet nga Ebu Seidi se i Dërguari i Allahut (sal-lAllahu alejhi ue sel-lem) ka thënë: “Kur ndonjëri nga ju falet, le të falet në drejtim të sutrës dhe të qëndrojë pranë saj.” Hadithin e transmeton Ebu Daudi dhe Ibën Maxhe.

Shejh Ibën Bazi (Allahu e mëshiroftë) thotë se zinxhiri i hadithit është i mirë (hasen). Hadithi tregon për ligjshmërinë e marrjes së sutrës (kur falesh) dhe e ligjshmërisë së qëndrimit pranë saj. Largësia mes personit dhe saj është rreth tre krahë.

Pyetje:

1. Disa dijetarë thonë se marrja e sutrës është detyrë.

Shejh Ibën Bazi (Allahu e mëshiroftë) ka thënë: Ajo që është e njohur tek dijetarët është se marrja e sutres është mustehab. Nuk di që dikush nga dijetarët e parë të ketë thënë se marrja e saj është detyrë (vaxhib).

2. Kalimi i burrit para gruas (në namaz) a i’a ndërpret namazin asaj?

Shejh Ibën Bazi (Allahu e mëshiroftë!) ka thënë: Kalimi i burrit nuk e ndërpret namazin e gruas dhe as të burrit, por namazin e ndërpret vetëm kalimi i gruas para burrit. Kalimi i saj i’a ndërpret namazin si gruas ashtu edhe burrit.

3. A duhet t’a përsërit namazin gruaja?

Shejh Ibën Bazi (Allahu e mëshiroftë) ka thënë: Nëse është namaz obligativ duhet t’a përsërit, e nëse është namaz vullnetar (nafile) nëse e përsëritë është më e mira.

4. A është e saktë se me ndërprerjen e namazit është mangësimi i shpërblimit apo zhvlerësimi i tij?

Shejh Ibën Bazi (Allahu e mëshiroftë) ka thënë: E sakta është zhvlerësimi i tij, ndërsa hadithi; “Asgjë nuk e ndërpret namazin” është hadith i dobët (daif).

5. (A e ndërpret namazin) Vajza e vogël?

Shejh Ibën Bazi (Allahu e mëshiroftë) ka thënë: Jo, vetëm gruaja që ka arritur moshën e pubertitetit (pjekurisë).

 

“Tealikatu esh-Shejh Abdulaziz bin Baz ala Munteka el-Ekhbar”. Lexoi tekstin në “Xhaminë Sarah” ditën e Hënë pas namazit të sabahut, shejhu i nderuar Abdulaziz bin Abdulla er-Raxhihi (Allahu e ruajtë).

Përktheu: Unejs Sheme

Loading...