Durimi dhe falënderimi

January 12, 2020

Kush është më i vlefshëm: durimi apo falënderimi?

Dikush pyet duke thënë: Kush është më i vlefshëm; durimi gjatë sprovës apo falënderimi ndaj mirësive?

Kjo është çështje e diskutueshme mes dijetarëve. Ibën Kajim el Xheuzije e ka shtjelluar imtësisht në librin e tij të vyer: “Përgatitja e njerëzve të durueshëm dhe zahireja e njerëzve falenderues”.
Secili prej këtyre dy mendimeve mbështetet në argument dhe duket sikur mendimi që përkrah shejhul Islam ibën Tejmije është se; falënderimi ndaj mirësive është më i vlefshëm se durimi.
Kjo ngase falënderimi është veprim jo i detyrueshëm ndërsa durimi është i detyrueshëm.

Më parësore është që të mos gjykohet me një vendim të prerë e të pandryshueshëm duke thënë se kjo është më e mirë se kjo tjetra, sepse të dy mendimet mbështeten dhe kanë argumente shumë të forta. Kërkohet të shihet gjendja e durimtarit dhe ajo e falënderuesit, sepse ajo që e vendos këtë është devotshmëria. Ai që është më i devotshëm prej këtyre të dyve ai është më i miri. Allahu e di më së miri!

Abdul Kerim el Hudajr

Përktheu: Fatjon Isufi

Dosje:

Loading...