Kush fal pas namazit të akshamit njëzet rekate, atij i ndërtohet një shtëpi në xhenet” a është hadith autentik?

July 23, 2016

Pyetësi thotë: Hadithi: “Kush fal pas namazit të akshamit njëzet rekate, atij i ndërtohet një shtëpi në xhenet” a është hadith autentik?

Shejh Muhamed bin Abdullah es-Sebil (Allahu e mëshiroftë!): Ky hadith është i dobët (daif). Por, transmetohen hadithe autentike në lidhje me mirësinë e namazit ndërmjet akshamit dhe jacisë. Ka përmendur Ibën Kethiri (Allahu e mëshiroftë!) në “Tefsirin” e tij nga Enes bin Malik dhe Ebi el Alijeh radijAllahu anhuma në lidhje me fjalën e Allahut të Lartësuar: “Dhe ishin (prej atyre) që flinin pak natën” se kanë thënë: Bëhet fjalë për namazin ndërmjet akshamit dhe jacisë. Allahu e di më së miri!

Fetaua ue Rasail Mukhtarah

Përktheu: Unejs Sheme

Loading...