A lejohet shkurtimi i namazit në këtë rast?

January 6, 2017

Nëse dikush zotëron dy vendbanime, në dy qytete të ndryshme, nuk i lejohet të shkurtojë namazin në asnjërin prej tyre, por përfiton nga lehtësimi i udhëtimit duke e shkurtuar namazin gjatë rrugës kur është në udhëtim.
Gjithmonë nëse distanca (mes këtyre dy qyteteve) është distancë që e bën të lejuar shkurtimin dhe duhet të jetë afërsisht 80 km e më shumë.

[Fetvatë e komisionit të përhershëm 8/147].

Loading...