Vlerat e fjalës së Teuhidit

November 6, 2018

FJALA E TEUHIDIT

Na tregoni për fjalët e Teuhidit, dhe a ka vlera kjo fjalë?

Shejh Ibën Uthejmini (Allahu e mëshiroftë) thotë: Fjala e teuhidit është (dëshmia) ‘La ilahe il-lAllah – nuk ka të adhuruar tjetër me të drejtë përveç Allahut.’ Nuk ka dyshim se kjo fjalë është baza e Islamit.

Kjo fjalë ka shumë vlera madhështore. Allahu i Lartmadhëruar në lidhje me përshkrimin e njerëzve të devotshëm dhe vepërmirë, thotë: “Përkujtuesit e Allahut vazhdimisht dhe përkujtueset…” El-Ahzab: 35.

Kjo është përmendur bashkë me cilësitë e tjera (të tyre). Allahu i Lartësuar thotë: “Për të gjithë këta Allahu ka përgatitur falje dhe shpërblim të madh.” El-Ahzab: 35.

Dhe thotë i Lartësuari: “Me të vërtetë, në krijimin e qiejve dhe të tokës dhe në ndërrimin e natës e të ditës ka shenja për ata që mendojnë. Për ata që e përmendin Allahun duke qëndruar në këmbë, ndenjur ose shtrirë, dhe që meditojnë në krijimin e qiejve dhe të tokës (duke thënë): O Zoti Ynë! Ti nuk i ke krijuar kot këto! Lartësuar qofsh (nga çdo e metë)! Na ruaj nga ndëshkimi i zjarrit!” Al-Imran: 190-191.

“Fetaua sualun alal-Hatif”, vëll. 1.

Përktheu: Unejs Sheme

Loading...