Nëse falen dy vetë, njëri imam dhe tjetri pauses i tij, a duhet që imami pas mbarimit të namazit të anohet nga njëra anë, siç ndodh kur ka xhemat?

March 14, 2010

Pyetje drejtuar shejhut Zejd el Medkhalij: Nëse falen dy vetë, njëri imam dhe tjetri pauses i tij, a duhet që imami pas mbarimit të namazit të anohet  nga njëra anë, siç ndodh kur ka  xhemat?

Përgjigje: Në situatën e lartpërmendur, nuk ligjërohet të kthehet (mënjanohet) nga ndonjëra anë, siç ndodh kur falet me xhemat, duke u kthyer nga  e  djathta  apo e majta, pas dhënies selam. Le të rrijë në dejtimin e tij (drejt kibles) derisa të ngrihet për tu larguar.

Marrë nga libri “el Ikdul munedadul xhedid” fq 226

Përktheu: Shuajb Rexha

Loading...