Nëse udhëtari falet pas imamit dhe arrin dy rekatet e fundit, a lejohet të japë selam bashkë me të?

November 19, 2018

Nëse udhëtari falet pas imamit dhe arrin dy rekatet e fundit, a lejohet të japë selam bashkë me të?

Nëse udhëtari falet pas imamit vendas dhe arrin dy rekatet e fundit, a lejohet të japë selam bashkë me të, ngase ai (udhëtari) i fali dy rekate? Apo e ka detyrë të falë katër rekate?

Shejh Ibën Uthejmini (Allahu e mëshiroftë) ka thënë: Ai ka për detyrë të plotësojë katër rekate, ngase Profeti (sal-lAllahu alejhi ue sel-lem) ka thënë: “Atë që arrini nga namazi faleni, ndërsa atë që s’e keni arritur plotësojeni.” Transmeton Buhariu (636) dhe Muslimi (602).

Në këtë rast namazi i tij i është bashkangjitur namazit të imamit (dhe duhet të falë aq rekate sa fal imami). Ibën Abasi (radijAllahu anhuma) u pyet në lidhje me udhëtarin që fal dy rekate, ndërsa kur falet pas imamit (vendas) fal katër rekate. Ai tha: “Ky është Suneti.” Transmeton Muslimi (688).

Durusun ue Fetaua minel-Haramejn esh-Sherifejn, vëll. 14.

Përktheu: Unejs Sheme

Loading...