Ngritja e zerit ne thenien e telbijes ne haxh.

August 29, 2016

Transmeton Khal-lad bin es-Saib nga babai i tij radijAllahu anhu se i Derguari i Allahut sal-lAllahu alejhi ue sel-lem ka thene: “Me erdhi Xhibrili e me urdheroi qe t’i urdheroj shoket e mi qe t’i ngrejne zerat e tyre me thenien e telbijes.”

Nxjerrja e hadithit:

Ahmedi me nr (16122), Ebu Daudi me nr. (1814), Tirmidhiu me nr. (829), Nesaiu (5/162) dhe Iben Maxhe me nr. (2922). E ka saktesuar Tirmidhiu.

Tema e hadithit:

Ngritja e zerit ne thenien e telbijes ne haxh.

Dobite qe perfitohen:

1. Ne hadith ka argument se eshte mustehab ngritja e zerit ne thenien e telbijes. Ngase Xhibrili erdhi te Profeti alejhis-selam dhe e urdheroi ate t’i urdheroje shoket e tij qe t’i ngrejne zerat e tyre me thenien e telbijes.

2. Xhibrili eshte njeri nga engjejt e nderuar i ngarkuar me Shpalljen.

3. Fjala “bil ihlali” ne hadith d.m.th. me telbijen.

Iben Uthejmini (Allahu e meshirofte!)
Sherh bulugil-meram. Perktheu: Unejs Sheme

Dosje:

Loading...