Një muezin nuk i shqipton fjalët siç duhet, a i lejohet ta thërrasë ezanin apo jo? A mjafton ezani i thërritur prej tij?

March 14, 2010

Pyetje drejtuar shejhut Zejd el Medkhalij: Një muezin nuk i shqipton fjalët siç duhet, a i lejohet ta thërrasë ezanin apo jo? A mjafton ezani i thërritur prej tij?

Përgjigjia: Ezani nuk është i vlefshëm n.q.s. muezini nuk i shqipton saktë fjalët e ezanit, e njëjta gjë vlen dhe për ikametin. Personi i lartpërmendur duhet të mësojë tek nje nxënës dije shqiptimin e duhur të saktë të fjalëve të ezanit dhe ikametit. Pra, muezini, le ta bëjë këtë vepër (thirrjen e ezanit) sinqerisht për Allahun dhe le të përgëzohet me përgëzimin e Zotit të tij për shpërblim të madh, siç ka thënë Profeti salallahu alejhi ue selem : “Muezinët janë njerëzit me qafa më të gjata  Ditën e Gjykimit”.

Marrë nga libri “el Ikdul munedadul xhedid” fq  226

Përktheu: Shuajb Rexha

Loading...