Për ata që japin zekatin në Ramazan.

Për ata që japin zekatin në Ramazan.

Nëse ai që ka zekat për të dhënë dhe dikush i ka borxh dhe borxhliu nuk ka t’ia shlyej atë, a lejohet ti thotë borxhliut: borxhin që më ke ta kam hequr nga zekati?

Shumica e dijetarëve janë të mendimit se ky njeri nuk konsiderohet se e ka dhënë zekatin vetëm nëse ai ia jep zekatin borxhliut në dorë dhe pastaj borxhliu nëse do, le t’ia kthejë atij si shlyerje borxhi.

Neveviu -Allahu e mëshiroftë- në librin El-Mexhmu thotë: “Sikur një burrë i varfër të kishte borxh dhe ai që i ka dhënë borxhin do t’ia heq borxhin nga zekati dhe i thotë: të kam hequr nga zekati. Atëherë kemi dy mendime:

Më e sakta është se nuk është e pranueshme dhe ky është medhhebi i Ahmedit dhe i Ebu Hanifes sepse zekati mbetet në përgjegjësinë e tij dhe nuk bie veçse me dorëzimin e tij” shih El-Mexhmu: 6/210.

Sheikhu islam Ibn Tejmije në librin Mexhmu El-Fetaua thotë: “Nëse dhënësin të zekatit i ka dikush borxh, i gjallë qoftë ai apo i vdekur nuk mund ta llogarisë atë prej zekatit dhe as nuk përdoret hile për këtë gjë”

Shih librin Mexhmu El-Fetaua: 25/89. Dr Abdullah Nabolli