Personit i cili vjen ditën e xhuma dhe imami është në rekatin e parë,a konsiderohet se ai e ka arritur xhumanë (namazin e saj)?

March 18, 2016

Pyetje: Përsa i përket personit i cili vjen ditën e xhuma dhe imami është në rekatin e parë, a konsiderohet se ai e ka arritur xhumanë (namazin e saj)?

Shejh Salih el-Feuzani (Allahu e ruajttë!): Po. Madje edhe nëse e gjen imamin në rekatin e dytë.

Nëse vjen në rekatin e dytë para se imami ta ngrejë kokën e tij (prej rukusë), ai lidhet pas imamit derisa ai nuk është ngritur prej rekatit të dytë (është akoma në ruku) dhe kështu e ka arritur namazin e xhumasë.

Pastaj shton dhe një rekat tjetër pas dhënies së selamit (nga ana e imamit) dhe kjo konsiderohet se e ka arritur namazin e xhumasë.

“Fetaua ala el-heua” Përktheu: Unejs Sheme

Loading...