Sa është mosha që do të jetojnë njerëzit e këtij umeti?

July 22, 2016

Pyetësi thotë: Hadithi: “Mosha e njerëzve të umetit tim është midis gjashtëdhjetë dhe shtatëdhjetë (viteve). Ndërsa të pakët janë ata njerëz që do e kalojnë këtë” a është hadith autentik? Dhe çfarë kuptimi ka?

Shejh Muhamed bin Abdullah es-Sebil: Hadithin e transmeton Ebu Hurejra radijAllahu anhu dhe e ka nxjerr Et-Tirmidhi, i cili e ka konsideruar hadith të mirë (hasen), Ibën Maxhe, Ibën Hibbani në “Sahihun” e tij dhe Hakimi në “Mustedrakun” e tij ku thotë: “Hadithi është autentik sipas kushteve të Muslimit” dhe e ka aprovuar Dhehebiu. Kuptimi i hadithit është se në të shumtën e rasteve mosha e njerëzve të umetit të Muhamedit sal-lAllahu alejhi ue sel-lem nuk do e kalojë gjashtëdhjetë ose shtatëdhjetë vite. Profeti sal-lAllahu alejhi ue sel-lem vdiq dhe mosha e tij ishte gjashtëdhjetë e tri vjeç. Me Allahun është suksesi!

Fetaua ue Rasail Mukhtarah

Përktheu: Unejs Sheme

Loading...