Secili t’a plotësojë namazin më vete

December 24, 2018

Secili t’a plotësojë namazin më vete.

Pyetje: Dy burra u lidhën në namaz pas imamit duke mos e arritur rekatin e fundit por arritën teshehudin e fundit. Pas dhënies selam të imamit, a lejohet që njëri prej tyre t’i prijë tjetrit (si imam) në plotësimin e namazit?

Shejh Ibën Uthejmini (Allahu e mëshiroftë) është përgjigjur: Dijetarët thonë: Pasi imami përfundon namazin nuk ka problem t’a bëjnë diçka të tillë.

Ky veprim nuk ka qenë i njohur tek të parët tanë (selefët) porse është prej fjalëve të fukahave (Allahu i mëshiroftë). Ajo që mendoj është që secili prej tyre t’a falë (plotësojë) namazin i vetëm.

 

Fetaua ala et-Tarik fi Mesail Muteneuuiah.

Përktheu: Unejs Sheme

Loading...