Shpërblimi i atij që fal namazin me xhemat në xhami për 40 ditë

July 23, 2016

Pyetësi thotë: A është i saktë hadithit: “Kush tregon kujdes ndaj tekbirit të ihramit për dyzet ditë, atij i shkruhen dy largime: largim nga zjarri dhe largim nga nifaku”?

Shejh Muhamed bin Abdullah es-Subejil: Hadithi është autentik. E transmeton Et-Tirmidhi merfuan (e ngre te Profeti alejhis-selam) nga Enes bin Malik radijAllahu anhu. Po ashtu e transmeton nga Enesi si meukuf. Teksti i tij është: I Dërguari i Allahut sal-lAllahu alejhi ue sel-lem ka thënë: “Kush falet dyzet ditë me xhemat (në xhami) duke arritur tekbirin e parë, atij i shkruhen dy largime: Largim nga zjarri dhe largim nga nifaku.” Allahu e di më së miri!

Fetaua ue Rasail Mukhtarah

Përktheu: Unejs Sheme

 

Loading...