Me të vërtetë besimtarët janë vëllezër

September 12, 2017

Me të vërtetë besimtarët janë vëllezër!

Transmetohet nga Ebu Hamzah Enes bin Malik – shërbëtori i Profetit (sal-lAllahu alejhi ue sel-lem) – se Profeti ka thënë: “Askush prej jush nuk e ka besimin e plotë derisa të dëshirojë për vëllanë e tij atë që dëshiron për vete.” Hadithin e transmeton Buhariu (13) dhe Muslimi (45) (71).

Shejh Salih el-Feuzani (Allahu e ruajtë) sqaron: Fjala e tij; “Transmetohet nga Ebu Hamzah Enes bin Malik shërbëtori i Profetit (sal-lAllahu alejhi ue sel-lem).” Enes bin Malik el-Ensarij ka qenë shërbëtori i Profetit (sal-lAllahu alejhi ue sel-lem). Kur Profeti erdhi në Medine, babai i tij Malik Ebu Enes u largua nga Medina sepse ai e urrente të Dërguarin e Allahut (sal-lAllahu alejhi ue sel-lem). Prandaj u largua për në Sham dhe vdiq atje si jobesimtar, ndërsa Enesi ka qenë i vogël në këtë kohë.

Nëna e tij shkoi te i Dërguari i Allahut (sal-lAllahu alejhi ue sel-lem) dhe i tha: Ky është Enesi dhe do të shërbejë ty.

Profeti e pranoi atë, e edukoi dhe bëri lutje për të duke thënë: “O Allah! Shtoje pasurinë dhe fëmijët e tij, e begatoje atë në atë që i jep!” Buhariu (19982, 6334 dhe 6344), dhe Muslimi (2480-2481).

Kështu ai (Enesi) i shërbeu Profetit (sal-lAllahu alejhi ue sel-lem) për dhjetë vite, që në momentin kur ai erdhi në Medine e derisa vdiq. Me këtë (shërbim ndaj Profetit) ai përfitoi mirësi të shumta dhe u edukua nga dora e Profetit (sal-lAllahu alejhi ue sel-lem).

Fjala e tij: “Askush prej jush nuk e ka besimin e plotë“, pra nuk plotësohet besimi i tij dhe nuk do të thotë se s’ ka besim aspak. Shih “Kitabul-Ijman el-Kebir” në librin “Mexhmul-Fetaua” (7/257-258).

Fjala e tij: “… derisa të dëshirojë për vëllanë e tij atë që dëshiron për vete“, d.m.th. ai që s’dëshiron për vëllanë e tij atë që dëshiron për veten e tij besimi i tij është i mangët.

Nuk është për qëllim këtu vëllai nga gjaku, por me “vëllanë e tij” është për qëllim çdo musliman sepse besimtarët janë vëllezër.

“Me të vërtetë besimtarët janë vëllezër.” El-Huxhurat: 10.

 

“El-Mihneh er-Rabbanijjeh fi Sherh el-Erbeijn en-Neueuijjeh.”

Përktheu: Unejs Sheme

Loading...