Vlerat e ensarëve dhe Ibn Abasit (Allahu qoftë i kënaqur prej tyre)

142/163. (Sahih) Na ka treguar Ali bin Muhamed dhe Amër bin Abdullah se kanë thënë: Na ka treguar Uekiu: Nga Shubeh: Nga Adij bin Thabit: Nga El-Berau bin Azib radijAllahu anhu se ka thënë: I Dërguari i Allahut sal-lAllahu alejhi ue sel-lem ka thënë: “Kush i do ensarët Allahu e do atë dhe kush i urren ensarët Allahu e urren atë.”[1]

143/164. (Sahih ligajrihi)[2] Na ka treguar Abdurrahman bin Ibrahim se ka thënë: Na ka treguar Ibën Ebi Fudejk: Nga Abdulmuhejmin bin Abbas bin Sehl bin Sad: Nga babai i tij: Nga gjyshi i tij se: I Dërguari i Allahut sal-lAllahu alejhi ue sel-lem ka thënë: “Ensarët janë më të afërmit e mi (si kanotjerja e trupit), ndërsa njerëzit janë si rrobat që vishen mbi kanotjerje. Nëse njerëzit do të ecnin në një luginë apo qafë mali dhe ensarët do të ecnin në një luginë tjetër, unë do të zgjidhja luginën e ensarëve. Sikur mos të kishte hixhret, unë do të isha një prej ensarëve.”[3]

Vlera e Ibën Abbasit radijAllahu anhuma

 144/166. (Sahih) Na ka treguar Muhamed bin el-Muthenna dhe Ebu Bekr bin Khal-ladi el-Bahilijju se kanë thënë:  Na ka treguar Abduluehabi se ka thënë: Na ka treguar Khalid el-Hadhau: Nga Ikrimeh: Nga Ibën Abbasi radijAllahu anhuma se ka thënë: I Dërguari i Allahut sal-lAllahu alejhi ue sel-lem më shtrëngoi (me krah) dhe tha (u lut): “O Allah! Mësoja atij urtësinë[4] dhe komentimin (shpjegimin) e Librit (Kuranit).”[5]

Përktheu Unejs Sheme

 

[1] Buhariu (3783), Muslimi (75), Tirmidhiu (3900), “Es-Sahihah” (991, 1672 dhe 1975) dhe “Tuhfeh” (1792)

[2] Te botimi i shejh Mesh’hur Al Selman është (Sahih).

[3] “Es-Sahihah” (1768) dhe “Tuhfeh” (4801)

[4] Ka për qëllim Sunetin.

[5] Buhariu (75) një pjesë, “Er-Rauda” (395)  dhe “Tuhfeh” (6049)