3 situatat e agjërimit në rast udhëtimi

Shejh Khalid el-Mushejkih (Allahu e ruajttë!): Nëse udhëtari agjëron ai gjendet brenda tri situatave:

E para: Agjërimi t’i sjellë shumë vështirësi atij. Në këtë rast i ndalohet atij të agjërojë edhe pse agjërimi i tij konsiderohet i saktë. Bazuar në hadithin e Xhabirit radijAllahu merfuan (që e ngre te Profeti alejhis-selam): “ata janë kundërshtues (të urdhrit të Profetit alejhsi-selam). Ata janë kundërshtues.” Për atë që agjëron duke patur vështirësi (gjatë agjërimit). Transmeton Muslimi

E dyta: Agjërimi t’i sjellë vështirësi të lehtë. Në këtë rast është e pëlqyeshme që mos të agjërojë dhe urrehet agjërimi. Bazuar në hadithin e Xhabirit radijAllahu anhu, në të cilin Profeti alejhis-selam thotë: “Nuk është prej devotshmërisë agjërimi në udhëtim.” Transmeton Muslimi.

E treta: Agjërimi nuk i sjellë vështirësi. Më e mira në këtë rast është agjërimi, siç e kemi përmendur dhe me herët, bazuar në agjërimin e tij sal-lAllahu alejhi ue sel-lem (në udhëtim). Dhe kjo është më e shpejtë për largimin e përgjegjësisë (kryerjen e obligimit).

Ahkamus-Sijam

Përktheu: Unejs Sheme