Ardhmëria i takon Islamit

Shejh Ebu Islam Salih bin Taha Abduluahid (Allahu e ruajttë!): Robër të Allahut!

Ndihma/fitorja dhe ardhmëria janë për Islamin –në dashtë Allahu Lartësuar-, sepse ky është premtimi i të Dërguarit të Allahut sal-lAllahu alejhi ue sel-lem. E si jo, ky është premtimi i Allahut në Librin e Tij për robërit e tij besimtarë, vepërmirë dhe të devotshëm.

Allahu Lartësuar thotë: “Allahu u ka premtuar atyre prej jush, që besojnë dhe që bëjnë vepra të mira, se do t’i bëjë mëkëmbës në Tokë, ashtu si i ka bërë ata para tyre dhe që do t’ua forcojë fenë e tyre, me të cilën Ai është i kënaqur dhe që frikën do t’ua shndërrojë në siguri. Le të më adhurojnë Mua e të mos Më shoqërojnë asgjë (në adhurim).” En-Nur, 55

I Lartësuari thotë: “Ne shënuam në Zebur, pas Teuratit, që tokën (e Xhenetit) do ta trashëgojnë robërit e Mi të mirë.” El-Enbija, 105

I Lartësuari thotë: ” Sigurisht, Ne do t’i ndihmojmë të dërguarit Tanë dhe besimtarët, si në jetën e kësaj bote, ashtu edhe në Ditën, kur do të sillen dëshmitarët.” El-Gafir, 51

I Lartësuari thotë: ” Shumë kohë më parë Ne u premtuam robërve Tanë të dërguar se ata do të ndihmohen (prej Nesh) dhe se ushtritë tona do të jenë me siguri fitimtare!” Es-Safat, 171-173

Dhe thotë: “Ai do t’ju falë edhe dhunti të tjera që, i dëshironi: ndihmën e Tij dhe një fitore të afërt! Andaj, gëzoji besimtarët!” Saff, 13

Robër të Allahut!

Allahu Lartësuar në Librin e Tij thotë: ” (Allahu) Është Ai që e ka dërguar të Dërguarin e Tij me udhërrëfimin (Kuranin) dhe fenë e së vërtetës, për ta lartësuar atë mbi të gjitha fetë, edhe sikur idhujtarët ta urrejnë këtë gjë.” Et-Teube, 33

Në këtë ajet Zoti unë i Lartësuar na përgëzon se ardhmëria i takon vetëm Islamit. Dhe na përgëzuar i Dërguari ynë sal-lAllahu alejhi ue sel-lem në Sunetin e tij se ardhmëria është për këtë Fe dhe se fitorja është për Islamin dhe muslimanët edhe sikur jobesimtarët ta urrejnë këtë gjë, edhe sikur idhujtarët ta urrejnë këtë gjë dhe sikur munafikët ta urrejnë këtë gjë.

Hajatus-Saudai

Përktheu: Unejs Sheme