Çfarë është Teuhidi (njësimi) në adhurim?

November 20, 2016

Çfarë është Teuhidi (njësimi) në adhurim?

Teuhdi është njësimi i Allahut me adhurime, si: me lutje, me zotim, me gjykim etj.

Allahu i Lartësuar thotë: “Dije se nuk ka të adhuruar tjetër me të drejtë përveç Allahut.” Muhammed, ajeti 19.

Profeti (Paqja dhe lavdërimet e Allahut qofshin me të!) i tha Muadhit kur e dërgoi në Jemen: “Gjëja e parë në të cilën do t’i ftosh ata le të jetë fjala “La ilahe il-lAll-llah- S’ka të adhuruar tjetër që e meriton adhurimin përveç Allahut.” Muttefekun alejhi.

Besimi i çdo muslimani
Muhamed Xhemil Zejno
Anis Agovi

Loading...