Cili është gjykimi i faljes së namazit pas dikujt që shkruan nuska?

February 3, 2017

Cili është gjykimi i faljes së namazit pas dikujt që shkruan nuska?

Nëse nuskat që ai shkruan përmbajnë vetëm Kuran dhe lutje të sakta, namazi i falur pas tij është i saktë.

Duhet të theksojmë se veprimi i atij personi që shkruan nuska me Kuran është gabim, sepse nuk lejohet mbajtja e nuskave.

Por nëse nuskat përmbajnë shkrime apo simbole idhujtarie, nuk lejohet falja e namazit pas këtij personi (që i shkruan). Gjithashtu, i duhet tërhequr vërejtja dhe duhet sqaruar se ky veprim është shirk (idhujtari).

Komisioni i përhershëm i fetvave 3/65.

Përktheu: Shuajb Rexha

Dosje:

Loading...