Cili është gjykimi për femrën muslimane, që të heqë hixhabin para personit që paraqitet për martesë?

January 9, 2010

Pyetje: Cili është gjykimi për femrën muslimane, që të heqë hixhabin para personit që paraqitet për martesë?

Përgjigje: Diçka e tillë nuk përbën problem, sepse Profeti salalllahu alejhi ue selem e ka urdhëruar personin që dëshiron të martohet që ta shohë femrën tek e cila është paraqitur. Gjithashtu na ka lajmëruar se ky veprim është një shkak që ndihmon në vazhdimësinë e lidhjes mes tyre. Nëse ai kërkon që ta shohë, nuk ka asnjë të keqe në këtë mes, që ta shohë. Ajo ta heqë hixhabin që personi të mund të shohë fytyrën, kokën, e gjitha kjo nuk përbën problem, por me kushtin që të mos jenë të veçuar, patjetër të jetë aty dikush tjetër prezent, si p.sh: nëna e saj ose vëllai i saj, në mënyrë që të mos ndodhë veçim, pra e sheh por pa u veçuar.

Marrë nga faqja zyrtare e shejh Abdulaziz Bin Bazit rahimehullah (Binbaz.org). Kjo fetva gjendet në serinë e kasetave: Nurun aled-derb

Përktheu: Shuajb Rexha

Dosje:

Loading...