Cili është kriteri me të cilin dallojmë përngjasimin me jobesimtarët?

December 11, 2013

Cili është kriteri me të cilin dallojmë përngjasimin me jobesimtarët?
Shejh Sulejman er-Ruhejlij

Pyetje:Cili është kriteri me të cilin dallojmë përngjasimin me jobesimtarët?

Përgjigje:Kriteri i përngjasimit me jobesimtarët është: Veprimi i diçkaje që veprohet vetëm nga jobesimtarët,por që nuk vjen si rezultat i natyrshmërisë njerëzore. Jini të vëmendshëm në lidhje me këtë kriter:Që veprohet vetëm nga jobesimtarët.Duke nxjerrë jashtë diskutimit ato veprime që veprohen nga jobesimtarët  dhe të tjerët veç tyre,sepse në këtë rast nuk do kishim përngjasim. Në lidhje me këtë kusht –ashtu siç e shoh unë- është shembulli i “sirualeve” apo që quhen sot pantallona, për meshkujt,nëse ato nuk janë të tejdukshme dhe të ngushta, përdorimi i tyre nuk konsiderohet përgjasim,sepse ato nuk i veshin vetëm jobesimtarët, por i kanë përdorur ata dhe të tjerë përveç tyre që në kohët e hershme,të cilat tek arabët quheshin “siruale” që në kohët  e vjetra.Në vazhdim të kriterit thashë: diçka që veprohet vetëm nga jobesimtarët,por që nuk vjen si rezultat i natyrshmërisë njerëzore.Sepse nëse vjen si rezultat i natyrshmërisë njerëzore,nuk asnjë problem që të marrim këtë prej tyre,si psh makinat.Makinat janë shpikje e jobesimtarëve,ata i përdorën fillimisht si rezultat i nevojës njerëzore për të lehtësuar mënyrën e udhëtimit dhe zhvendosjes.Ne marrim prej tyre makinën dhe e përdorim,sepse është diçka që ka ardhur si nevojë njerëzore,ndaj nuk konsiderohet përngjasim.Kurse nqs jobesimtarët veprojnë diçka specifike që e bëjnë vetëm ata, jo si rezultat i nevojës njerëzore,konsiderohet përngjasim,siç janë disa veshje specifike vetëm për ta, ku dijetarët japin si shembull takijen që vendosin majë kokës çifutët.Sipas asaj që unë mendoj, në këtë temë si shembull i veshjeve specifike të jobesimtarëve që ata veprojnë, mund të përmendim kravatën,madje kam lexur në disa libra historie të vetë jomuslimanëve,të cilët shprehin se kravata simbolizon kryqin.Dikur përdornin kryqin e drunjtë apo prej materiali tjetër të varur në qafë,mirëpo me periudhën e civilizimit ata e transformuan në atë që quhej “fonka” apo forma të ngjashme të saj, një trajtë trëndafili me një  bisht të zgjatur,më pas në kravatën e sotme, e cila patjetër duhet të ketë dy anësoret e saj dhe bishtin e zgjatur në mes tyre,duke përfaqësuar kryqin.Ndaj ajo që unë mendoj –Allahu e di më së miri- që nuk u lejohet muslimanëve ta veshin kravatën.
Marrë nga mësimi : Shpjegimi i Tre parimeve, i zhvilluar në Xhaminë e Profetit në haxhin e vitit 1429 h,min 48.
http://www.archive.org/download/shar…-3-osoul_16.rm

Përktheu:Shuajb Rexha

Loading...