A është lutja adhurim ndaj Allahut te Lartësuar?

December 9, 2016

A është lutja adhurim ndaj Allahut te Lartësuar?

Po, lutja është adhurim ndaj Allahut të Lartësuar.

Allahu i Lartësuar thotë: “Ka thënë Zoti juaj: Me lutni mua e ju përgjigjem.” Surja Gafir, 60.

Profeti (Paqja dhe lavdërimet e Allahut qofshin me të!) ka thënë: “Lutja është adhurimi.”

Transmeton Tirmidhiu dhe thotë se është hadith i saktë.

Besimi i çdo muslimani
Muhamed Xhemil Zejno
Anis Agov

Dosje: ,

Loading...