Gjykimi i sharjes së shejtanit

December 23, 2021

Gjykimi i sharjes së shejtanit.
I Dërguari i Zotit (paqja dhe mëshira e Allahut qofshin mbi të) ka thënë: “Mos e shani shejtanin por kërkoni nga Allahu mbrojtje nga e keqja e tij.” Silsiletu Sahiha; 2422.
Dijetari Ibn Uthejmin (Allahu e mëshiroftë) ka thënë: Njeriu nuk është urdhëruar të mallkojë shejtanin por është urdhëruar të kërkojë mbrojtje dhe strehim prej tij.
Allahu i Madhëruar ka thënë: “Ai është Gjithëdëgjuesi, i Gjithëdijshmi!”
Mexhmu el Fetava 3/93

Muhamed Estrefi

Loading...