Të gjitha performimet me vegla muzikore konsiderohen muzikë

Të gjitha performimet me vegla muzikore konsiderohen muzikë.
Vegla muzikore ‘El Uud’ (e njohur në vendet arabe) dhe të gjitha llojet e tjera të veglave muzikore janë të ndaluara fetarisht.
Nuk lejohet punimi dhe shitja e tyre, dhe as dhënia e ndihmës në këto aspekte. Secila nga të përmendurat ka gjynah sipas gradës së veprës.
Fitimi prej tyre është fitim i pistë dhe i ndaluar sepse hyn tek bashkëpunimi në gjynah, gjë për të cilën ka tekste të shumta dhe të njohura.
Ibën Baz (Allahu e mëshiroftë).
El Fetaua; 26/247.