Kush vdes duke i shoqëruar Allahut ortak do të hyjë në Zjarr

November 18, 2021

I Dërguari i Allahut (sal-lAllahu alejhi ue sel-lem) ka thënë: “Kush vdes duke i shoqëruar Allahut ortak, do të hyjë në Zjarr.” Shënon Buhariu (1238).

Shirku është:

– padrejtësia më e madhe,
– asgjesuesi i veprave,
– shkaku për të qenë përjetësisht në Xhehenem,
– shkaku për shkatërrimin e popujve,
– shkaku për largimin e mirësive të Allahut,
– shkaku për mbjelljen e armiqësisë në zemrat e njerëzve,
– gjëja më e dashur tek shejtani i mallkuar.
(Vazhdimi) Ndërsa unë (Ibën Mesudi) them: “Kush vdes duke mos i shoqëruar asgjë Allahut në adhurim, do të hyjë në Xhenet.” Shënon Buhariu (1238).

Teuhidi është:

– shkaku i krijimit,
– gjëja më e dashur tek Allahu,
– e drejta e Allahut tek robërit e Tij,
– mirësia më e madhe,
– çmimi i Xhenetit,
– shkaku për të qenë përjetësisht në Xhenet,
– shkaku për ekzistencën e popujve,
– shkaku për shtimin e mirësive dhe begative të Allahut,
– shkaku për mbjelljen e dashurisë në zemrat e njerëzve,
– hidhëron dhe shkatërron shejtanin e mallkuar.

 

Unejs Sheme

Loading...