Libër i thjeshtë dhe i përshtatshëm në lidhje me zekatin

February 3, 2023

Shejhu ynë, vëllai im në Amerikë, pyet për titullin e një libri të thjeshtë dhe përmbledhës rreth zekatit?

Libri “Fikhus Sunneh” i autorit Sejid Sabik, shoqëruar me librin “Temamul Minneh” të shejhut tonë Albanit Allahu janë dy libra të mirë.

Libri i shejhut tonë Albanit “Temamul Minneh” ka ndryshuar disa gjëra nga libri bazë i Sejid Sabik, Allahu i mëshiroftë të dy.

Të dy këta libra janë të mirë; “Temamul Minneh” dhe “Fikhus sunneh”.

Të dy këta libra janë sipas sunetit të të Dërguarit të Allahut, paqja dhe lavdërimi i Allahut qofshin me të.

 

“Mexhlis fetaua el Xhumuah”

30 Xhemadul Ahir – 1444 h

13-01-2023

Shejh Meshhur bin Hasen al Selman

Përktheu: Bledar Lika

Dosje:

Loading...