Shkaqet e së keqes

January 12, 2022

Një nga shkaqet e së keqes në umet.
Shejhu Sulejman Er-Ruhejli (Allahu i dhëntë sukses) ka thënë: Unë mendoj se e keqja e përgjithshme që ndodh mes muslimanëve sot shkaktohet nga dalja e të vegjëlve përpara të mëdhejve. Kështu që ne gjejmë të vegjël në moshën e tyre, të vegjël në mendjet e tyre, të cilët japin mendime për çështje të mëdha të umetit, shkruajnë mendime dhe deklarata duke e mbushur ‘Facebook-un’ me deklarata e shkrime në të cilat janë pretendues të së vërtetës. Ata vazhdojnë të jenë të vegjël në mendje dhe të vegjël në njohuritë e tyre. Ky është shkaku i së keqes, sëmundjes dhe fatkeqësisë.
‘Irshad El- Murijd’ 1/557 i shejhut Sulejman El-Rahili.
Loading...