Përgjigja e mençur e Seid bin Musejibit

December 23, 2021

Shejh Albani (Allahu e mëshiroftë) ka thënë:
Seid bin El-Musejib – Allahu e mëshiroftë – pa një burrë duke falur shumë rekate në kohën kur është i ndaluar namazi, prandaj e ndaloi atë duke i thënë: O Ebu Muhamed, a më dënon Zoti për namazin që fal? Ai tha: Jo, por Ai do të dënojë për atë që është në kundërshtim me Sunetin.
Kjo është një nga mençuritë e përgjigjeve të Seid bin El-Musejib, dhe është një armë e fuqishme kundër njerëzve të risive që miratojnë dhe pajtohen me bidatet. Ata i akuzojnë pasuesit e sunetit se i’a mohojnë dhikrin dhe namazet, por duhet të dinë se pasuesit e sunetit i kundërshtojnë dhe nuk pajtohen me ta për kundërshtimin që i bëjnë Sunetit.
? Irua al-Ghalil (2/236)

Muhamed Estrefi

Loading...