Personit që sillet keq me prindërit ,a i pranohen namazi, agjërimi dhe sadakaja?

Shejhu dhe dijetari i madh Abdul Aziz Bin Baz (Allahu e mëshiroftë) është pyetur për atë person i cili sillet keq me prindërit e tij, a i pranohen namazi, agjërimi dhe sadakaja?

Ai u përgjigj:”Sjellja e keqe me prindërit është prej gjynaheve dhe harameve më të mëdha, prej të cilës duhet të kemi kujdes.

Pejgamberi (alejhi selam) ka thënë: A t’ju tregoj se cilat janë gjynahet më të mëdha? Idhujtaria ndaj Allahut dhe sjellja e keqe me prindërit. Profeti ishte i mbeshtetur pastaj u ul dhe tha: Vini re, fjala e rrejshme dhe dëshmia e rrejshme.” Mutefekun alejhi.

Është detyrë prëj fëmijë që të falenderojë prindërit e tij, ti respektojë dhe tu bindet në gjërat e lejuara. Ashtu sikurse është e ndaluar të sillet keq me ta, si me fjalë ashtu dhe me vepër.Kjo vepër e shëmtuar, nuk e prish namazin, agjërimin dhe as veprat e mira. Por vepruesi i saj është në rrezik për veprimin e këtij gjynahu të madh. Punët e mira i shkatërron shirku i madh dhe ngritja e zërit (kundershtimi) i pejgamberit (alejhi selam) kjo mund ti shkatërrojë punët.”
http://www.binbaz.org.sa/mat/9208

Përktheu Arjan Gazidede