Poema “El-Haijjeh” e imam Ebi Bekr bin Ebi Daud es-Sixhistani

August 23, 2015

Poema “El-Haijjeh” e imam Ebi Bekr bin Ebi Daud es-Sixhistani  rreth besimit të pasuesve të sunetit dhe xhematit.

1. Kapu fort pas litarit (Librit) të Allahut dhe ndiq udhëzimin

e assesi mos u bëj bidatçi nëse e don shpëtimin.

2. Puno në Fenë tënde me Librin e Allahut dhe Sunnetin e Profetit

 Që ta gjeshë udhëzimin dhe të fitosh (ahiretin).

3. Thuaj: Nuk është i krijuar fjala e Sunduesit tonë

Kështu punuan dhe sqaruan të devotshmit përgjithmonë.

4. Mos u bëj sikur ata që për Kuranin heshtën dhe nuk sqaruan

siç thanë pasuesit e Xhehmiut dhe në këtë çështje devijuan.

5. Mos thuaj as se leximi i Kuranit është i krijuar

sepse fjalët e Allahut me shqiptim janë sqaruar.

6. Thuaj: Allahu krijesave të Tij do t’u shfaqet

sikur hëna e plotë që nuk fshihet, ashtu dhe Zoti yt qartë do të shihet.

7. Allahu nuk është i lindur dhe as që dikush ka lind prej Tij

I Lartëmadhëruar është që asgjë nuk i përngjason Atij.

8. Këtë gjë (shikimin tek Allahu) xhehmiu e mohon

për këtë që themi hadithi shumë qartë e vërteton.

9. Xheriri nga fjalët e Muhammedit përcjellë transmetimin

prandaj thuaj ashtu siç tha Profeti ta gjeshë shpëtimin.

10. Xhehmiu edhe dy Duart e Allahut i mohon

Por dy Duart e Tij japin dhe përherë krijesave u dhuron.

11. Thuaj edhe që çdo natë zbret i Plotëfuqishmi

pa pyetur “si?”,  ndodhë kjo nga i Lavdërishmi.

12. Me mirësin e Tij zbret në qiellin e dynjasë

dyert e qiellit çelen dhe lutjet nga Ai pranohen pa masë.

13. Allahu thotë: A ka kush nga Unë që falje kërkon

Që Unë atë ta falë dhe t’ia dhurojë atë që e dëshiron.

14. Zbritjen e Allahut, njerëzit besnik e transmetuan

Ja që humbën ata që këtë e mohuan e për këtë edhe poshtërimin merituan.

15. Thuaj: Njerëzit më të mirë pas Muhamedit janë dy shokët që pas tij si prijës paraprinë

Pas tyre Uthmani i treti mori udhëheqësinë.

16. I katërti i miri i njerëzimit Aliu sundoi

Të cilin përherë e mira e shoqëroi dhe me të ai triumfoi.

17. Këta dhe ata që pas tyre me xhennet që u përgëzuan

Pozitat e larta në Firdevs që merituan:

18 . Seidi, Sadi, Ibën Aufi dhe Talha janë

Amir El Fihri dhe Zubejri këtë dhunti e kanë.

19. Për mbarë sahabët vetëm fjalë të mira thuaj

E kurrsesi sharje dhe fjalë të këqija për ta mos gjuajë.

20. Shpallja shumë lartë vlerën e tyre e ka çmuar

Në kaptinën “El-Fet’h”ata i ka lavdëruar.

21. Dhe në kaderin e Allahut beso shumë bindshëm,

Sepse ai është bazë e besimit, shtyllë i palëkundshëm.

22. Assesi me injorancë mos e moho Munkerin dhe Nekirin

Të këshillojë as Haudin dhe Peshoren nëse don udhëzimin.

23. Thuaj: Allahu me mirësinë e Tij nga zjarri do të nxjerrë

Trupa në jetë pasi të bëhen si qymyr e hi të mjerë.

24. Në lumin e Firdeusit duke i hedhur

 Ashtu sikur fara që mbihet nga uji per t’i ringjallur.

25. S’ka dyshim se i Dërguari i Allahut për njerëzit do të ndërmjetësojë

Thuaj edhe se dënimi i varrit është hak dhe shumë qartë do e përjetojë.

26. Mos e konsidero kafir namazliun edhe pse mëkate vepron

Nuk ka njeri që s’bën mëkate, por Zoti i Arshit është Falës dhe i mëshiron.

27. Assesi mos ki bindjen në atë që khavarixhët besojnë

Rruga e tyre është ndjekje e tekave dhe që vetën tyre e shkatërrojnë.

28. As murxhi mos u bë i cili me fenë e tij luan,

Sepse vërtetë murxhiu fenë tallje e konsideron.

29. Thuaj: Besimi është fjalë, nijet dhe vepër e praktikuar

Sipas fjalës së Profetit që qartë e ka sqaruar.

30. Me mëkate pakësohet dhe me vepra të mira shtohet

Dhe në peshore në Ditën e Kiametit ai (besimi) rëndohet.

31. Mos merr për bazë mendimet e njerëzve e as fjalët e tyre

Kur dihet se fjala e të Dërguarit është e pagabuar dhe më e sakta prej tyre.

32. Mos u bëj sikur ata që me fenë e tyre tallen dhe luajnë

Dhe që dijetarët e Hadithit dhe dijen e tyre vazhdimisht nënçmojnë.

33. Nëse gjatë jetës tënde, pas këtij besimi kapesh dhe qëndron

do të jesh në mirësi çdo ditë që ngrysesh dhe agon.

 

Përktheu: Unejs Sheme

Recensoi: Hoxha Abdulmelik-Besfort Maxhuni

Loading...