Pse na ka krijuar Allahu

November 12, 2016

  1. Pse na ka krijuar Allahu i Madhëruar?

Allahu i Madhëruar na krijoi për ta adhuruar vetëm Atë dhe të mos adhurojmë asgjë tjetër së bashku me Të. Allahu i Lartësuar thotë:

“Nuk i kam krijuar xhindët dhe njerëzit përveç se për të më adhuruar Mua të vetëm.” Surja Dharijat, ajeti 56.

Profeti sal (Paqja dhe lavdërimet e Allahut qofshin me të!) ka thënë: “E drejta e Allahut ndaj robërve të Tij është që ta adhurojnë vetëm Atë dhe mos të adhurojnë tjetër bashkë me Të.” Transmeton Bukhariu dhe Muslimi.

Besimi i çdo muslimani
Muhamed Xhemil Zejno
Anis Agovi

Loading...