Si të përfitojmë nga leximi i Kuranit?

Shejh Ibnu Xhibrin (Allahu e mëshiroftë) ka thënë:” Ata të cilët e lexojnë Kuranin gjatë gjithë vitit, janë njerëzit e Kur’anit dhe të familjarizuarit e tij. Është detyrë për çdo musliman që t’i kushtojë rëndësi Kur’anit dhe leximit të tij. Të jetë prej atyre që i përmbahen urdhërave të Kur’anit dhe ndalohen nga ndalesat që ai ndalon. Punojnë me të gjitha ajetet që ai përmban, me një kuptim, dy kuptime, apo më tepër.

Të qëndrojmë tek çudirat e Tij, të marrim shembull nga historitë që përmend ai. Ti përmbahemi mësimeve të Kur’anit, sepse ai u zbrit që të punojmë me të, ta lexojmë, sepse leximi i tij ka shpërblim.

Kush dëshiron që të jetë prej të familjarizuarve të Kur’anit le ta lexojë atë me një lexim të vërtetë, në xhami,në shtëpi dhe në vendin e punës dhe të mos shkujdeset nga Kur’ani, apo ta lexojë atë vetëm në Ramazan.

Kur ta lexosh Kur’anin, mundohu ta bësh hatme në pesë ditë apo më shpejt, në tri ditë. Më e mira është të caktojë një pjesë leximi çdo ditë pas sabahut, ikindisë apo jacisë. Ky ndikim i shenjave të Kur’anit dhe bereqetit të tij duhet të të shoqërojnë gjatë gjithë vitit.

Aty do gjesh ëmbëlsinë e leximit që nuk të mërzitet aspak. Këto janë cilësitë dhe vyrtytet e besimtarit, i cili ka për detyrë të jenë prej njerëzve të Kur’anit, të cilët janë të afërtit dhe njerëzit e veçantë të Allahut.”
Fetvatë e Shejh Ibn Xhebrinit 59/31-32

Përktheu Arjan Gazidede