Si të veprojmë nëse nuk biem dakord mes nesh në ndonjë gjë?

March 19, 2017

Si të veprojmë nëse nuk biem dakord mes nesh në ndonjë gjë?

Kur kemi mospajtime për ndonjë gjë kthehemi tek libri i Allahut (Kurani) dhe suneti (hadithet e sakta të Profetit) dhe të gjykohemi sipas tyre.

Allahu i Lartësuar thotë: “Nëse bini në kundërshtim në ndonjë gjë kthehuni tek Allahu dhe Profeti (për gjykim për më të drejtën mes jush).” |Surja Nisa: 59|

Kthimi tek Allahu është kthim tek libri i Tij, Kurani. Ndërsa kthimi tek Profeti, paqja dhe lavdërimet e Allahut qofshin me të, është kthimi tek rruga e tij (suneti) dhe fjalët e tij (hadithet).

Profeti, paqja dhe lavdërimet e Allahut qofshin me të, ka thënë: “Ju kam lënë dy gjëra që nëse kapeni fort pas tyre nuk do të devijoni: Librin e Allahut (Kuranin) dhe rrugën e Profetit, paqja dhe lavdërimet e Allahut qofshin me të, sunetin.” Hadith i saktë.

Loading...