Si të veprojmë nëse nuk biem dakord mes nesh në ndonjë gjë?

Si të veprojmë nëse nuk biem dakord mes nesh në ndonjë gjë?

Kur kemi mospajtime për ndonjë gjë kthehemi tek Libri i Allahut (Kurani) dhe Sunneti (hadithet e sakta te Profetit, paqja dhe lavdërimet e Allahut qofshin me të!) dhe gjykohemi sipas tyre.

Allahu i Lartësuar thotë: “Nëse bini në kundërshtim në ndonjë gjë, kthehuni tek Allahu dhe Profeti  (për gjykim për më të drejtën mes jush).” Surja Nisaa, 59.

Kthimi tek Allahu është kthim te Libri i Tij, Kurani, ndërsa kthimi te Profeti (Paqja dhe lavdërimet e Allahut qofshin me të!) është kthimi tek rruga e tij (sunneti) dhe fjalët e tij (hadithet).

Profeti (Paqja dhe lavdërimet e Allahut qofshin me të!)ka thënë: “Ju kam lënë dy gjëra që nëse kapeni fort pas tyre nuk do të devijoni: Librin e Allahut (Kuranin) dhe rrugën e Profetit (Paqja dhe lavdërimet e Allahut qofshin me të!) Sunnetin.” Hadith i saktë.