Pastrimi

Dobi të përfituara nga surja Maide

Allahu i Madhëruar thotë: “O besimtarë! Kur të ngriheni për të falur namaz[1] lani fytyrën dhe duart deri në bërryla, fërkoni kokën me dorë të lagët dhe lani këmbët deri në nyje.[2] E nëse jeni të papastër (xhunub)[3] pastrohuni (duke u larë krejtësisht)! Në qoftë se jeni të sëmurë ose gjendeni në udhëtim, ose ndonjëri […]

Disa fetva të sheikh IbnEl-Uthejmin në lidhje me haxhin e gruas me perioda apo lehonë.

Pyetja: 1. Si ti falë gruaja me perioda dy rekatet e ihramit dhe a i lejohet gruas të lexojë ajete nga Kurani  famëlartë në vetvete apo jo? Përgjigja: Së pari: duhet të dimë se ihrami nuk ka namaz sepse nuk ka ardhur nga Profeti alejhi selam ti ketë ligjëruar ymetit të tij namaz për ihram […]

Rregullat e hyrjes në tualet dhe kryerjes së nevojës

1- Të largohet nga njerëzit dhe të fshihet prej tyre. Mugira bin Shube – radiallahu anhu – tregon se: “Profeti – alejhis selam – kur shkonte për të kryer nevojën largohej shumë”[1] Xhabiri bin Abdilah radiallahu anhu tregon: “Profeti – alejhis selam – kur donte të shkonte për të kryer nevojën largohej aq sa nuk […]

Si ta kuptojmë këtë hadith?

Pyetje: Cili është kuptimi i hadithit: “Dy rekate të falura me misvak (pastrimi dhëmbëve para tyre) janë më të mira sesa shtatëdhjetë rekate pa misvak.”? Imam Ibën Bazi (Allahu e mëshiroftë!) thotë: Misvaku është sunet në namaz (në fillim të tij) dhe kur merr abdes, bazuar në fjalën e të Dërguarit sal-lAllahu alejhi ue sel-lem: […]

Metodologjia e adhuruesve dhe sqarimi i rregullave të fesë (4)

Tema: Cfarë e bën detyrë marrjen e gusulit dhe forma e tij Marrja e gusulit është detyrë nga: Xhunubllëku, e ai është dalja e spermës qoftë më kryerjen e marrëdhënieve intime mes bashkëshortëve apo me diçka tjetër,[1] ose me takim e dy organeve,[2] ose me daljen e gjakut të menstruacioneve,[3] të lehonisë, kur vdes personi […]

Metodologjia e adhuruesve dhe sqarimi i rregullave të fesë (3)

Tema: Forma e abdesit Ajo është: Personi të bëj nijet largimin e papastërtisë ose marrjen abdes për faljen e namazit dhe gjërave të ngjashme. Qëllimi (nijeti) është kusht për të gjitha veprat në pastërtë etj. Bazuar në fjalën e tij sal-lAllahu alejhi ue sel-lem: إِنَّمَا اَلْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ, وَإِنَّمَا لِكُلِّ اِمْرِئٍ مَا نَوَى “Me të vërtetë […]

Metodologjia e adhuruesve dhe sqarimi i rregullave të fesë (2)

Personi gjatë gjatë kryerjes së nevojës personale ulet duke u mbështetur mbi këmbën e majtë dhe e shtrin këmbën e djathtë.[1] Gjatë kryerjes së nevojës (apo urinës) personi duhet të fshihet pas ndonjë pengese (muri) e gjërave të ngjashme[2] dhe të largohet nga shikimi i njerëzve nëse gjendet në vend të hapur.[3] Nuk i lejohet […]

Metodologjia e adhuruesve dhe sqarimi i rregullave të fesë

Me emrin e Allahut, të Gjithëmëshirshmit, Mëshirëplotit! [1] Prej Tij ndihmë kërkojmë! Falënderimi [2] i takon vetëm Allahut, Atë falënderojmë, prej Tij kërkojmë ndihmë dhe falje të mëkateve. Tek Ai mbështetemi të na ruaj nga sherri i vetes sonë dhe të këqiat e punëve tona. Atë që Allahu e udhëzon nuk ka kush e humb […]