Thesar i çmuar nga shejh Abduselam bin Berxhes

June 10, 2011

Shejh Abduselam bin Berxhes ka thënë: Në këto kohë jemi sprovuar me disa njerëz që e konsiderojnë veten si selefij, të cilët kanë ekstremizëm në konsiderimin bidatçij të njerëzve. Ata arrijnë deri aty sa ta konsiderojnë të gjithë shoqërinë bidatçije, dhe se origjina tek njerëzit është se janë bidatçinj derisa të sqarohet gjendja e tyre.

Këta janë injorantë që nuk e njohin sheriatin, injorantë në kuptimin e shprehjeve të dijetarëve në lidhje me bidatin dhe bidatçijtë. Prandaj dhe fjalët dhe pretendimet e tyre janë të pavlera dhe nuk merren në konsideratë.

Ka thënë të vërtetën shejhu ynë Abdulmuhsin el Abad në këshillën që ka drejtuar dhe tërheqjen e vërejtjes që ka bërë nga  menhexhi i këtyre njerëzve, në librin e tij; “Me butësi o ehlu suneh”. E lusim Allahun të na ruaj nga ekstremizmi!

Marrë nga libri: “Buhuth neduetil Kuran fi tahkiki el uesetijeh” fq. 218.

Përktheu: Shuajb Rexha

Dosje:

Loading...