Thesar i çmuar nga goja e shejh Abduselam bin Berxhes

June 10, 2011

Shejh Abduselam bin Berxhes tha: Në këto kohë jemi sprovuar me disa njerëz të cilët i dedikohen selefizmit të cilët kanë ekstremizëm në konsiderimin bidatcij të njerëzve, duke arritur deri aty saqë ta konsiderojë të gjithë shoqërinë bidatcije dhe se origjina tek njerëzit se janë bidatcinj derisa të sqarohet gjendja e tyre. Këta janë injorantë që nuk e njohin sheriatin, injorantë në kuptimin e shprehjeve të dijetarëve në lidhje me bidatin dhe bidatcinjtë, ndaj fjalët dhe pretendimet e tyre janë të pavlera dhe nuk merren në konsideratë. Ia ka qëlluar shejhu ynë el alameh Abdulmuhsin el Abad në këshillën që ka drejtuar dhe tërheqjen e vërejtjes që ka bërë nga  menhexhi i këtyre njerëzve në librin e tij: Butë o Ehlu suneh. E lusim Allahun të na ruajë nga ekstremizmi.

Marrë nga libri: Buhuth Neduetil Kuran fi tahkiki el uesetijeh fq 218

Përktheu: Shuajb Rexha

 

Loading...