Vlera e namazit të duhasë (paradites) dhe gjëja më e mirë që i jep Allahu robit të Vet.

Vlera e namazit të duhasë (paradites) dhe gjëja më e mirë që i jep Allahu robit të Vet.

Ebu Derdaja përcjell se Profeti – lavdërimi dhe paqja e Allahut qofshin mbi të – ka thënë:
“Kush e fal namazin e duhasë dy rekate nuk do të shkruhet prej të pavëmendshmëve.
Kush e fal atë katër rekate do të shkruhet prej adhuruesve.
Kush e fal atë gjashtë rekate është mjaftuar atë ditë.
Kush e fal atë tetë rekate Allahu do ta shkruajë prej të devotshmëve.
Kush e fal atë dymbëdhjetë rekate Allahu do t’i ndërtojë një shtëpi në Xhennet.
Dhe nuk ka ndonjë ditë e as natë veçse Allahu i jep dikujt prej robërve të Tij sadekah. E nuk i ka dhënë Allahu dikujt prej robërve të Tij diçka më të mirë se sa t’ia frymëzojë atij dhikrin (t’ia bëjë të dashur përmendjen e Allahut).”
Transmeton Taberanij në “El Mu’xhemul Kebir” dhe transmetuesit e tij janë të besueshëm. Shejkh Albani e ka konsideruar ‘Hasen’ (të mirë) në “Sahih et terghib uet terhib” (671).

“El meusuatul fikhijetul mujesserah” Shejkh Husejn Auajsheh vëll. 2 fq.168.