Përngjasimet e ndërsjellta mes dy gjinive

January 26, 2016

Shejh Ali el-Hadadij (Allahu e ruajttë!): “Nuk i lejohet burrit të vesh këpucë që janë specifike për gratë dhe po ashtu nuk i lejohet gruas të vesh këpucë që janë specifike për burrat. Bazuar në përgjithësimin e ndalesës të përngjasimit të secilit prej dy gjinive më tjetrin. Por ka nga njerëzit që tolerojnë në lidhje me këtë pikë e në veçanti kur gjendet në shtëpinë e tij kur dëshiron të futet në guzhinë e vende të ngjashme.” (1)

Shejhu dhe muhadithi Abdulmuhsin el-Abbadi (Allahu e ruajttë!) është pyetur: Nëse burri vesh rrobat e gruas ose gruaja vesh rrobat e burrit, kjo gjatë kohës që janë në shtëpi dhe me familjen.

Shejhu (Allahu e ruajttë!) u përgjigjë: Kjo gjë nuk lejohet edhe nëse gjenden në shtëpi. Ndalimi nga përngjasimi nuk specifikohen vetëm shtëpinë e as rrugën, por është në të gjitha (gjendjet). (2)

(1) “Prej edukatës së muslimanit përgjatë ditës dhe natës”.

(2) “Shpjegimi i sunenu Ebi Daud” audiokaseta nr. (10)

Loading...