Çfarë lexonte Profeti në namazin e sabahut?

April 24, 2018

Na ka treguar Ebu Bekr bin Ebi Shejbeh: Na ka treguar Husejn bin Ali nga Zaideh, na ka treguar Simak bin Harbin nga Xhabir bin Semurah se ka thënë: Profeti (sal-lAllahu alejhi ue sel-lem) në namazin e sabahut lexonte: “Kaf. Uel-Kuranil-Mexhid”. [Kaf]. Ndërsa namazi i tij më pas ka qenë i lehtë (më i shkurtër). Muslimi.

Shpjegimi:

Shejh Abdulaziz bin Abdullah er-Raxh’hi (Allahu e ruajtë) ka thënë: Nga fjala e tij “Ndërsa namazi i tij më pas ka qenë i lehtë (më i shkurtër)” përfitohen dy kuptime:

E para: Është për qëllim se namazet e tjera pas namazit të sabahut – e ato janë namazi i drekës, namazi i ikindisë, namazi i akshamit dhe namazi i jacisë – kanë qenë më të shkurtër sesa namazi i sabahut.

E dyta: Është për qëllim se namazi i tij (sal-lAllahu alejhi ue sel-lem) i sabahut pas kësaj (here) ka qenë më i shkurtër.

Kuptimi i parë është më i sakti, ngase Profeti (sal-lAllahu alejhi ue sel-lem) vazhdoi ta lexonte këtë sure (Kaf) derisa u nda nga kjo botë. Po ashtu, në namazin e sabahut ai ka lexuar suren Tur në haxhin e lamtumirës, e kjo ka qenë nga fundi i jetës së tij (sal-lAllahu alejhi ue sel-lem).

 

Përktheu: Unejs Sheme

“Teufiku er-Rabbil- Mun’im  bi Sherh Sahih el-Imam Muslim” vëll. 2.

Loading...