A është i saktë hadithi i salavateve?

July 16, 2016

Pyetje: Kam lexuar në librin “Delil el-Khajrat” një hadith ku thuhet: “Kush dërgon salavate për Profetin sal-lAllahu alejhi ue sel-lem ditën e xhuma njëqind herë i falen atij gabimet tetëdhjetë vjet.” A është i saktë ky hadith?

Shejh Abdullah bin Humejd (Allahu e mëshiroftë!): Kjo nuk është e saktë dhe nuk ka bazë. Libri “Dëlail el-Khajrat” përmban hadithe që nuk saktësohen nga Profeti sal-lAllahu alejhi ue sel-lem. Madje disa hadithe që gjenden në “Dëlail el-Khajrat” nuk kanë asnjë vlerë, sepse nuk saktësohen dhe disa hufadh (dijetarë dhe hafiza të hadithit) kanë gjykuar për to hadithe se janë shpikje (nuk kanë asnjë bazë). Madje disa dijetarë kanë dhënë fetua që ky libër të digjet, sepse hadithet që gjenden në të nuk saktësohen. Allahu e di më së miri!

Fetaua nurun ala ed-derb

Përktheu: Unejs Sheme

Loading...