Kush është obligimi ynë karshi të Dërguarit tonë sal-lAllahu alejhi ue sel-lem?

December 9, 2015

Pyetje: Kush është obligimi ynë karshi të Dërguarit tonë sal-lAllahu alejhi ue sel-lem?

A është e mjaftueshme vetëm shtimi i salavateve? Shejhu i nderuar Salih el-Feuzani (Allahu e ruajttë!): Po, dërgimi salavateve për të Dërguarin sal-lAllahu alejhi ue sel-lem është prej të drejtave të tij tek ne. Bazuar në fjalën e Allahut të Madhëruar: “Vërtet, Allahu e bekon të Dërguarin dhe engjëjt e Tij luten për atë.

O besimtarë, lutuni për atë dhe përshëndeteni me “selam”!” El-Ahzab, 56 Profeti sal-lAllahu alejhi ue sel-lem thotë: “Kush dërgon për mua një salavat, Allahu i dërgon atij dhjetë.”

Në të (dërgimin e salavateve) ka mirësi të mëdha dhe ajo është prej të drejtave të tij sal-lAllahu alejhi ue sel-lem tek populli I tij. Po ashtu pasimi i tij dhe marrja e tij si shembull është detyrë për muslimanin.

“Ju tek i Dërguari i Allaut keni shembullin më të mirë për çdo kënd që beson Allahun, Ditën e Fundit dhe e përmend shumë Allahun”.

Përktheu: Unejs Sheme

http://www.alfawzan.af.org.sa/

Loading...