Pirja e ujit në këmbë!

October 28, 2015

Pirja e ujit në këmbë!

Profeti sal-lAllahu alejhi ue sel-lem ka thënë: “Nëse ndonjëri prej jush pi në këmbë, atëherë le ta vjellë”.

Shejh Ibën Bazi (Allahu e mëshiroftë!) thotë: Ajo që behet e qartë –Allahu e di më së miri- është se ky hadith është agroguar, sepse Profeti sal-lAllahu alejhi ue sel-lem ka pirë duke qenë në këmbë disa herë dhe nuk e vjellur atë.

Po ashtu shejhu (Allahu e mëshiroftë!) është pyetur: Disa njerëz thonë se nuk lejohet të pihet duke qenë në këmbë. Ai (Allahu e mëshiroftë!) u përgjigj duke thënë: Jo, kjo është gabim. Profeti sal-lAllahu alejhi ue sel-lem ka pirë duke qenë në këmbë po ashtu dhe ulur. Pirja në këmbë është e lejuar, porse më e mira është kur pi ulur.

Ngase saktësohet nga i Dërguari sal-lAllahu alejhi ue sel-lem të dyja format e pirjes (ulur dhe në këmbë). Rregulli thotë: “Nëse ai urdhëron për diçka pastaj vepron të kundërtën e saj kjo tregon dhe urdhri nuk është obligim, por është më e mira”.

El-Feuaidul ilmijeh mined-durus el-bazijeh vëll. 2

Përktheu Unejs Sheme

Loading...