Festat

Dita e Shën Gjergjit në këndvështrimin Islam

Dita e Shën Gjergjit në këndvështrimin Islam Falenderimet i takojnë Allahut, paqja dhe nderimet e tij qofshin për të Dërguarin e Tij Muhamedin (alejhi selam), familjen shokët dhe të gjithë ata që ndjekin gjurmët e tij. Allahu i Lartësuar thotë: “Por këshillo, se vërtet këshilla u bën dobi besimtarëve.” [Dharijat 55]. Ibn Kethiri (Allahu e […]

Çfarë është dita e Novruzit? A i lejohet një Muslimani ta festojë?

Falënderimet i takojnë vetëm Allahut, paqja dhe nderimet e Tij qofshin për Muhamedin (alejhi salatu ues selam) shokët dhe të gjithë ata që ndjekin rrugën e tij deri në Ditën e Gjykimit. Së pari: Novruzi është fjalë persiane e arabizuar dhe në origjinën e saj ka kuptimin: Një ditë e re. Kjo ditë është nga festat […]

Gjykimi i Islamit për 8 marsin, “festën e nënës”.

Dëgjova atë që kishte shpërndarë gazeta “En-Nedueh” në numrin e saj me datë 30/11/1384 hixhri me titull: “Nderimi i nënës . . . dhe nderimi i familjes” dhe vura re se autori kishte marrë disa gjëra nga gjërat që i kanë shpikur perëndimorët të cilët i kanë veçuar një ditë prej vitit për të festuar për nënën, si dhe përmendi diçka që e kanë anashkaluar atë mendimtarët të cilët e kanë shpikur këtë festë e cila është: gjendja e fëmijëve të cilët nuk e kanë nënën e tyre, mjerimin e tyre dhe mërzitjen kur shikojnë se si fëmijët e tjerë e festojnë festën e nënës së tyre ndaj dhe solli si ide që të festonte e gjithë familja dhe e arsyetojë se përse Islami nuk e ka bërë këtë festë; sepse Islami e ka bërë të obligueshme nderimin e nënës dhe mirësjelljen ndaj saj në çdo kohë ndaj nuk është e nevojshme që të veçohet një ditë e vitit ku të nderohej nëna.

Autori e qëllojë kur u arsyetua me këtë ndaj Islamit, si dhe kur tregoj të këqijat që ka ky festim, të këqija që i kanë anashkaluar ata të cilët e kanë shpikur këtë festë, porse ai nuk tregoj se në këtë risi ka kundërshtim të qartë ndaj argumenteve që kanë ardhur nga i dërguari i Allahut –salallahu alejhi ue selem-, si dhe nuk ka përmendur dëmet, përngjasimin me idhujtarët e mohuesit. Ndaj dëshiroj që me këtë shkrim të shkurtër t’i tërheq vërejtjen autorit dhe të tjerëve për gjërat e shpikura që ka kjo festë dhe festat e tjera të ngjashme me të, prej festave që i kanë shpikur armiqtë e Islamit dhe ata që nuk kanë njohuri rreth tij, derisa e prishën imazhin e saj dhe i larguan njerëzit prej saj. E për shkak të kësaj pati dëme dhe përçarje që i din vetëm Allahu i Lartësuar.

Është vërtetuar në hadithet e sakta nga i dërguari i Allahut –salallahua lejhi ue selem- se ka tërhequr vërejtjen prej risive në Fe, si dhe prej përngjasimit me armiqtë e Allahut prej çifutëve, krishterëve dhe armiqtë e tjerë prej idhujtarëve.

I dërguari i Allahut –salallahu alejhi ue selem- ka thënë: “Ai i cili shpik diçka në çështjen tonë e cila nuk është prej saj ajo është e refuzuar” transmeton Buhariu dhe Muslimi, kurse në tekstin e Muslimit: “Ai i cili vepron diçka që nuk është prej çështjes sonë është e refuzuar” kuptimi i kësaj është: se ajo vepër është e refuzuar personit që e shpiku atë.

I dërguari i Allahut –salallahu alejhi ue selem- thoshte në fjalimin e xhumasë: “Më pas: Fjala më e mirë është fjala e Allahut, e udhëzimi më i mirë është udhëzimi i Muhamedit –salallahu alejhi ue selem-, punët më të këqija janë risitë në fe, e çdo bidat është humbje” transmeton imam Muslimi në sahihun e tij.

Nuk ka dyshim se veçimi i një dite të vitit për të festuar në të nderimin e nënës apo të familjes është prej risive të cilën nuk e ka vepruar i dërguari i Allahut –salallahu alejhi ue selem- e as shokët e tij ndaj të cilëve është kënaqur Allahu, ndaj është e obliguar që mos ta kryejmë atë festim si dhe tua tërheqim vërejtjen njerëzve prej saj, e të mjaftohemi me atë që ka lejuar Allahu dhe i dërguari i Tij.

E përmendëm më parë se autori përmendi se legjislacioni Islam e ka nderuar nënën si dhe ka nxitur që të sillet mirë ndaj saj në çdo kohë, dhe ai të vërtetën ka thënë për këtë. Është obligim që muslimanët të mjaftohen me atë që e ka lejuar Allahu atyre prej mirësjelljes ndaj nënës si dhe ta madhërojnë atë, të sillen mirë me të, si dhe t’i binden asaj në çdo kohë, por duhet që të ruhen nga gjërat e shpikura për të cilën Allahu ua ka tërhequr vërejtjen, e të cilat të shpien në përngjasimin me armiqtë e Allahut, duke i pasuar ato e duke konsideruar të mirë atë që ata e konsiderojnë të mirë prej gjerave të shpikura. Si dhe kjo nuk duhet të jetë e veçantë vetëm për nënën sepse Islami e ka obliguar mirësjelljen ndaj të dy prindërve, nderimin e tyre dhe bamirësinë ndaj tyre si dhe mbajtjen e lidhjeve me të gjithë të afërmit. Ai i Lartësuari i ka ndaluar ata që të tregojnë mosbindje ndaj tyre apo t’i shkëpusin lidhjet me të afërmit e tyre. Por i ka dhënë nënës më shumë vëmendje dhe mirësjellje sepse kujdesia e saj me fëmijën është më e madhe si dhe ajo ka më shumë mundim në barrën e saj, gji dhënien dhe edukimin e tij.

Nuk lejohet shitja e lëkurës së kurbanit

Nga gabimet që ndodhin me rastin e therjes së kurbanit është dhe shitja e lëkurës së kurbanit Shejhu i nderuar Muhamed bin Salih el Uthejmin rahimehullah ka thënë: “Eshtë e ndaluar që të shesësh ndonjë pjesë prej mishit,dhjamit, lëkurën apo çdo pjesë tjetër të kurbanit, sepse ajo është një pasuri të cilën (personi) e dha […]

Rregullat e Kurbanit

Në emër të Allahut, i Gjithëmëshirshmi, Mëshirëploti

Gjithë falënderimet dhe lavdërimet janë për Allahun. Paqja dhe bekimi i Allahut qofshin mbi profetin tonë Muhammed, familjen e tij dhe mbi të gjithë shokët e tij.

1- Me kurban kuptojmë atë që therret prej kafshëve në ditët e Kurban Bajramit për shkak të festës, për t’u afruar tek Allahu.

2- Shejkhul-Islam Ibën Tejmijjeh (Allahu e mëshiroftë) thotë: “Kurbanet janë nga simbolet më të mëdha të Islamit, që është Kurbani i njohur në të gjitha vendet, kurbani i atyre që pohojnë namazin, që është prej fesë së Ibrahimit, dhe Allahu na urdhëroi të pasojmë fenë e tij (Ibrahimit).” (Mexhmu’ul-Fetaua 23/161)

Kurbani është i ligjshëm me argumente të sakta dhe të njohura nga Sunneti, me fjalët e profetit (paqja dhe bekimi i Allahut qofshin mbi të) dhe me veprën e tij.

Dispozitat e fitër Bajramit

Parapërgatitja për të falur namazin e bajramit duke u larë dhe zbukuruarrrobat. Imam Maliku ka treansmetuar në Muetan e tij nga Nafiu se “Ibn Omeri -Allahu qoftë i kënaqur prej tij- lahej ditën e fitër bajramit para se të shkonte në faltore” .
Ibn kajim ka thënë: Është saktësuar se ibn Omeri i cili njihej për pasimin që i bënte sunetit lahej ditën e fitër bajramit para se të shkonte në faltore” gjithashtu është saktësuar se ai vishte rrobat më të mira kur shkonte për në namazin e dy bajrameve.
Ibn haxher ka thënë: “Ibn ebi dunja dhe bejhakiu kanë transmetuar një sened të saktë se ibn omeri vishte rrobat më të mira kur shkonte në dy bajramet”
Duke u bazuar në këto dy transmetime e disa të tjera shumë dijetarë kanë pohuar se larja dhe zbukurimi në dy festat e bajrameve është diçka e pëlqyer […]