Veçimi i muajit Rexheb me adhurim

Veçimi i muajit Rexheb me adhurim

Cili është gjykimi i veçimit të muajit Rexheb me kryerjen e umrës, apo me agjërim, apo me ndonjë vepër të mirë? A dallon ky muaj (me adhurime) nga muajt e tjerë të shenjtë?

Shejh Ibën Uthejmini (Allahu e mëshiroftë!): Muaji Rexheb nuk ka ndonjë veçori (përparësi) nga muajt e tjerë të shenjtë dhe nuk veçohet me kryerjen e umrës, as me agjërim, as më namaz (specifik) dhe as me lexim të Kuranit. Përkundrazi, ai është njësoj si muajt e tjerë të shenjtë. Të gjitha hadithet që transmetohen për vlerën e faljes së namazit në të (Rexheb) apo të agjërimit konsiderohen të dobëta (daifeh) dhe nuk ndërtohet me to gjykimi fetar.

El-Lika esh-Shehri
Perktheu Unejs Sheme