Dobi të përmbledhura rreth namazit

  1. Nuk ka dyshim se falja e namazit me xhemat bashkë me muslimanët në Shtëpitë e Allahut (xhamitë) është prej obligimeve më të rëndësisshme. Ai (namazi me xhemat) është prej shenjave të Islamit. Prandaj detyrë për çdokënd që ka arritur moshën e pjekurisë është që t’i japi rëndësi këtij namazi dhe kujdeset për të, të nxitojë për faljen e namazit me xhemat bashkë me muslimanë dhe të largohet nga përngjasimi me munafikët. Ibën Bazi “Mexhmu fetaua ue mekalat” vëll. 12
  2. Mosfalja e namazit me xhemat në xhami është prej shkaqeve më të mëdha për lënien e namazit në tërësi. Dhe dihet se lënia e namazit është kufër, humbje dhe dalje prej rrethit të islamit. Bazuar në fjalën e Profetit sal-lAllahu alejhi ue sel-lem: “Ndërmjet personit dhe shirkut dhe kufrit është lënia e namazit”. E ka nxjerr Muslimi në “Koleksionin e haditheve autentike” nga Xhabiri radijAllahu anhu. Po ashtu ai sal-lAllahu alejhi ue sel-lem ka thënë: “Marrëveshja ndërmjet nesh dhe tyre është namazi. Kush e lë atë (nuk e fal), ai ka mohuar”. Transmeton imam Ahmedi dhe autorët e katër suneneve me zinxhir autentik. Ibën Bazi “Mexhmu fetaua ue mekalat” vëll. 12
  3. Detyrë për çdo musliman dhe muslimane është që të tregojë kujdes maksimal që mos të përngjasohen me munafikët -në veprat dhe fjalët e tyre-, në konsiderimin e namazit si të rëndë dhe mosprezantimi në faljen e namazit të sabahut dhe jacisë në mënyrë që mos të ringjallet bashkë me ta. Saktësohet nga i Dërguari i Allahut sal-lAllahu alejhi ue sel-lem se ka thënë: “Namazi më i rëndë për munafikët është namazi i jacisë dhe sabahut, Sikur ta ditën se çfarë vlere të madhe ka në to do vinin (në faljen e tyre) duke ecur këmba doras”. Mutefekun alejhi.. Dhe ka thënë sal-lAllahu alejhi ue sel-lem: “Kush i përngjet një populli ai është prej tyre”. E transmeton imam Ahmedi prej hadithit të Abdullah bin Umer radijAllahu anhuma me zinxhirë të mirë. Ibën Bazi “Mexhmu fetaua ue mekalat” vëll. 12
  4. Detyrë për ty dhe për secilin musliman që ka mundësi është falja e namazit në xhami me xhemat. Nuk i lejohet personit të falet në shtëpi veçse kur ka arsye legjitime si p.sh. sëmundja dhe frika. Ibën Bazi “Mexhmu fetaua ue mekalat” vëll. 12
  5. Kush dëgjon ezanin le t’i përgjigjet thirrjes (të shkoj në xhami). Detyrë për muslimanë është që t’i përgjigjen thirrëzit (muezinit) për faljen e namazit në xhami përpos rastit kur ka arsye legjitime. Saktësohet se një njeri i verbër i that ë Dërguarit të Allahut sal-lAllahu alejhi ue sel-lem: Unë nuk kam askënd që të çojë në xhami. A më lejohet të falem në shtëpi? I Dërguari i Allahut sal-lAllahu alejhi ue sel-lem i tha: “A e dëgjon thirrjen për namaz (ezanin)?” Tha: Po!. Tha: “Atëherë përgjigju thirrjes”. Këtij njeriu të vërbër i Dërguari i Allahut sal-lAllahu alejhi ue sel-lemiu përgjigjë me fjalën: “Atëherë përgjigju thirrjes”. Në një transmetim tjetër: “Nuk shoh lehtësim për ty”. Prandaj është detyrë për muslimanët që ta falin namazin me xhemat në xhami. Ai që e vonon atë duke mos pasur arsye legjitime, ai është përngjasuar me munafikët. Ibën Bazi “Mexhmu fetaua ue mekalat” vëll. 12
  6. Detyrë për muslimanin është që ta këshillojë vëllain e tij kur e sheh që nuk prezanton në faljen e namazit të sabahut dhe namazeve të tjera (në xhami). Dhe fqinji e këshillon atë (fqinjin e tij) dhe po ashtu imami dhe muezini e këshillojnë dhe nuk lihet (pa u këshilluar). Prej formës së këshillës është që disa prej vëllezërve shkojnë tek ai dhe e këshillojnë duke i thënë “O filan, nuk të shiikuam sot (për namaz) ose nuk të kemi parë 2-3 ditë dhe u frikësuam se mos je sëmurë”. Prandaj e këshillojnë atë se ndoshta kjo bën dobi tek ai dhe përmisohet. Ibën Bazi “Mexhmu fetaua ue mekalat” vëll. 12
  7. Detyrë për ty -o pyetës- është që t’i frikësohesh Allahut të Lartësuar dhe të tregosh kujdes për faljen e namazit të sabahut dhe namazeve të tjera me xhemat në xhami dhe shpejto të flesh herët në mënyrë që të kesh mundësi të ngrihesh në kohën e duhur për të falur namazin e sabahut me xhemat në xhami. E assesi nuk lejohet ta falësh namazin në shtëpi përpos kur ke arsye legjitime siç është sëmundja apo frika. Allahu na dhëntë sukse të gjithëve për t’u kapur fort tek e vërtetat dhe të na forcojë në të! Ibën Bazi “Mexhmu fetaua ue mekalat” vëll. 12
  8. Namazi me xhemat nuk është detyrë për gratë. Nuk përbën problem nëse ato falen me xhemat në mënyrë që të mësojnë dhe përfitojnë nga njëra-tjetra. Ibën Bazi “Mexhmu fetaua ue mekalat” vëll. 12
  9. Nëse imami përfundon namazin dhe kujtohet se është falur pa abdes, ai duhet ta përsërisë namazin, ndërsa namazi xhematit është i saktë dhe nuk duhet ta përsërisin. Ibën Bazi “Mexhmu fetaua ue mekalat” vëll. 12
  10. Nuk lejohet që personi ta vazhdojë namazin duke qenë pa abdes. Detyrë për të është të ndërpresë namazin për të marr abdes dhe pastaj të falet. Nëse nuk mundet të dal për shkak të njerëzve të shumtë (rreshtave), atëherë të ulet në vendin ku është derisa të përfundojë namazi pastaj të dal të marr abdes dhe të falet. Bazuar në fjalën e Allahut të Lartësuar: “Frikësojuni Allahut sa të mundeni”. Et-Tegabun, 16. Dhe në fjalën e Profetit sal-lAllahu alejhi ue sel-lem: “Nuk pranohen namazi pa pasur abdes”. E ka nxjerr Muslimi në “Koleksionin e haditheve autentike”. Allahu na dhëntë sukses të gjithëve! Ibën Bazi “Mexhmu fetaua ue mekalat” vëll. 12

Mblodhi dhe përktheu: Unejs Sheme