A duhet ta agjerojë këtë ditë?

Pyetja: Cfarë mendimi keni për atë që do të agjërojë në ditën e pesëmbëdhjetë të muajit Shaban duke u bazuar te fjala e Profetit, paqja dhe lavdërimet e Allahut qofshin me të: “Allahu i ngre veprat e gjithë vitit në këtë ditë.”?

Shkëlqesia e tij, ish-Myftiu i Arabisë Saudite, Shejkh AbdulAziz ibn Baz, Allahu e mëshiroftë:
Ky hadith të cilin e përmendi pyetësi nuk ka bazë dhe nuk është i saktë. Nuk është prej Fesë veçimi i ditës së mesit të Muajit Shaban (dita e pesëmbëdhjetë) me agjërim e as me ndonjë vepër në veçanti. Gjithashtu edhe nata e mesit të Shabanit nuk veçohet me ndonjë adhurim. Hadithet që transmetohen për këtë temë janë mes gradave “të dobët” dhe “të shpikur”, nuk janë të sakta.