Kush e kryen umrën këtë vit, a e ka detyrë që të kryej dhe haxhin?

July 28, 2016

Pyetje: Kush e kryen umrën këtë vit, a e ka detyrë që të kryej dhe haxhin (po atë vit)? Ngase kemi dëgjuar që këtë fjalë ta përcjellin disa njerëz. A është e saktë kjo?

Shejh Abdulllah bin Muhamed bin Humejd (Allahu e mëshiroftë!): Kjo është gabim dhe nuk është e saktë. Nëse personi kryen umrën këtë vit, atëherë nëse dëshiron kryen dhe haxhin e nëse do nuk e kryen. (Thënia) Kushdo që kryen umrën në muajin Ramazan e ka detyrë të kryej dhe haxhin, kjo fjalë është gabim dhe askush prej muslimanëve nuk e thotë këtë.

Fetaua ued-durusu fil-mesxhidil-haram
Përktheu: Unejs Sheme

Dosje:

Loading...