A lejohet ta kryej Haxhin me pasurinë e dikujt tjetër?

July 23, 2017

Fetvaja me nr. 3198.

Pyetje: A më lejohet ta kryej haxhin me pasurinë e dikujt tjetër? Dhe a është i saktë haxhi i atij që akoma nuk është martuar?

Përgjigje: Së pari: Kur dikush e kryen haxhin me pasurinë e dikujt tjetër, pra si sadaka që dikush ia jep, atëherë haxhi i tij nuk ka asnjë problem. E nëse pasuria e tij ka qenë e fituar në haram haxhi i tij konsiderohet i saktë, por atij i kërkohet të pendohet nga kjo gjë.

Së dyti: Haxhi i të riut që akoma nuk është martuar konsiderohet plotësisht i saktë dhe për këtë nuk dimë të ketë kundërshtime mes dijetarëve.

Allahu është Ai që jep suksesin! Paqja dhe nderimet e Tij qofshin mbi Pejgamberin, familjen dhe shokët e tij!

[Komisioni i përhershëm për kërkime akademike dhe fetva:]

Abdul Aziz bin Baz

Abdu Rrezak Afifi

Abdullah Gudejan

Abdullah bin Ku’ud

Përktheu: Fatjon Isufi

Dosje:

Loading...