A duhet të lahet xhenazja e atij që ndërron jetë duke u falur në xhami?

September 26, 2017

Pyetja e parë nga fetvatë me nr. 14702.

Pyetje: Nëse dikush vdes duke u falur në xhami, a duhet larë xhenazja e tij?

Përgjigje: Ai që vdes duke u falur duhet t’i lahet xhenazja, sepse ai konsiderohet si gjithë të vdekurit e tjerë që duhen larë. Atij që nuk i lahet xhenazja është shehidi (dëshmori) që vritet në luftë për Allahun, ndërsa ai që vdes duke falur namaz shpresohet të jetë shenjë e mirë për të sepse mbyllja e jetës së tij ka qenë në punë të mirë.
Lusim Allahun për ne dhe për të falje!
Allahu na dhëntë sukses! Paqja dhe bekimi i Allahut qoftë mbi profetin tonë Muhamedin!

Komisioni i përhershëm për kërkime akademike dhe fetva:

Abdul Aziz bin Baz
Abdulla bin Gudejan
Abdullah bin Ku’uud
Abdu Err-rrezak Afifi

Përktheu: Muhamed Estrefi

Loading...