Namazi

Pyetje nga burgjet e Rusisë, drejtuar shejkhut të Jordanisë.

Thotë shejkh Mesh’huri: Ka ardhur një letër nga vëllezërit tanë në Rusi. Ata thonë: Falenderimi i takon Allahut Zotit të botëve. Paqja dhe lavdërimi i Allahut qofshin mbi të Dërguarin e Tij besnik. Shejkhu ynë! Allahu ju dhëntë mirësi dhe na bëftë dobi me ju. Kjo është një pyetje nga burgjet e Rusisë. Pyetja: Cili […]

Ai që falet ulur ka shpërblim sa gjysma e atij që falet në këmbë

“U pyet për një grua që e ka zakon të falë namaz nate një numër të caktuar rekatesh dhe,  ndonjëherë ajo nuk mundet të qëndrojë në këmbë. I thanë: Namazi i atij që falet ulur është sa gjysma e atij që falet në këmbë. A është e saktë kjo? U përgjigj: Po. Është saktësuar nga […]

Nëse imami ngrihet në rekatin e pestë, ç’duhet të bëjë xhemati?

“Dhe u pyet – Allahu e mëshiroftë – për imamin që ngrihet në rekatin pestë dhe xhemati i bënë ‘tesbih’ (thanë. ‘Subhanallah!’ që ta kuptojë se po bën gabim), por ai nuk ia vuri veshin fjalës së tyre duke menduar se nuk po gabon, a duhet të ngrihet xhemati bashkë me të (në të pestin) […]

Namazi i gruas me këmbë (apo flokë) të zbuluara.

Çfarë gjykimi ka namazi i gruas që falet me këmbë të zbuluara, apo kur i duket një pjesë e flokëve në pjesën e përparme? Nëse kjo grua është injorante, apo nuk di. Dmth që nuk e di gjykimin e këtyre veprave, apo nuk ka dijeni se këmbët i ka të zbuluara (apo flokët), në këtë […]

Si ta kuptojmë këtë hadith?

Pyetje: Cili është kuptimi i hadithit: “Dy rekate të falura me misvak (pastrimi dhëmbëve para tyre) janë më të mira sesa shtatëdhjetë rekate pa misvak.”? Imam Ibën Bazi (Allahu e mëshiroftë!) thotë: Misvaku është sunet në namaz (në fillim të tij) dhe kur merr abdes, bazuar në fjalën e të Dërguarit sal-lAllahu alejhi ue sel-lem: […]

Shkolla (laike) ku studiojnë i ndalon nga falja e namazit me xhemat si dhe nga falja e të xhumasë! Si duhet vepruar?

Shkolla (laike) ku studiojnë i ndalon nga falja e namazit me xhemat si dhe nga falja e të xhumasë! Si duhet vepruar? Komisioni i përhershëm i fetvave dhe kërkimeve akademike ka thënë: “Muslimani, duhet ti kushtojë rëndësi të veçantë faljes së namazeve në kohën e përcaktuar dhe të distancohet nga ato shkolla që nuk e […]

Metodologjia e adhuruesve dhe sqarimi i rregullave të fesë (5)

Kujt i ikën namazi e ka detyrë ta fal atë menjëherë dhe sipas rradhës. Nëse harron rradhitjen, apo nga mosdija,[3] apo nga frika e daljes së kohës së namazit, bie rradhitja mes tij dhe namazit aktual.[4] Po ashtu prej kushteve të tij është: Mbulimi i auretit[5] me rrobe të lejuar[6] e cila nuk është e […]